วัน/เดือน/ปี เวลาประชุม หัวข้อการประชุม จำนวน หน่วยงาน ห้องประชุม
29 พ.ค. 6309:30-12:00คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/256315 คนสนอ.องค์การฯ
1 มิ.ย. 6310:00-12:00ประชุมสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในสังกัด ฝสป.ทร.212 คนสป.ทร.องค์การฯ
1 มิ.ย. 6313:30-16:30ประชุมคณะทำงานด้านนวัตกรรมองค์การสะพานปลา14 คนสซข.องค์การฯ
2 มิ.ย. 6310:00-12:00จัดทำร่างตัวชี้วัด อสป. ประจำปี 256415 คนสตป.องค์การฯ
15 มิ.ย. 6313:30-15:30คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่5/6310 คนสตป.องค์การฯ
"บริการซื่อตรง ประมงถูกกฎหมาย แพปลาถูกสุขอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (iMeeting) - Website: http://imeeting.fishmarket.co.th