วัน/เดือน/ปี เวลาประชุม หัวข้อการประชุม จำนวน หน่วยงาน ห้องประชุม
22 ต.ค. 6213:30-16:30ประชุมหารือโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร10 คนสยศ.องค์การฯ
24 ต.ค. 6208:30-12:30ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์10 คนสบค.องค์การฯ
25 ต.ค. 6210:00-12:00ประชุมคณะอนุกรรมการดิจิทัลฯครั้งที่ 8/256210 คนสทส.องค์การฯ
29 ต.ค. 6209:00-12:00การติดตามงานผ่านระบบ Job Monitoring System (JMS)20 คนสนอ.สหภาพฯ
30 ต.ค. 6208:00-13:00คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 11/256220 คนสนอ.องค์การฯ
"บริการซื่อตรง ประมงถูกกฎหมาย แพปลาถูกสุขอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (iMeeting) - Website: http://imeeting.fishmarket.co.th